Tento web používá cookies ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našeho webu souhlasíte se všemi cookies v souladu s našimi zásadami cookies.
Background

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU
obchodní společnosti
Gotberg, a.s.,
IČ: 26914913, DIČ: CZ26914913,
se sídlem U Sadu 394, 691 27 Popice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 4845,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu
umístěného na internetové adrese{" "} https://www.eshop.gotberg.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo také „VOP“) obchodní
společnosti Gotberg, a.s., se sídlem U Sadu 394, 691 27 Popice, identifikační
číslo: 26914913, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp.zn. B 4845 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen
„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
https://www.eshop.gotberg.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží
od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže
být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané
hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.


2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),


2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a


2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).


2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně
po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále
jen „elektronická adresa kupujícího“).


2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).


2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.


2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- platební kartou online (přes platební bránu);
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1394165389/0800, vedený
u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);


3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 3.6. VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


3.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.


3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby (uvádí se číslo objednávky). V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.


3.6. Prodávající je vždy oprávněn, nikoli pouze v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny
ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.


3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.


3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu (účtenku)
vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v
době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a
jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele, dále o
dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, a o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou
dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně
smíseno s jiným zbožím.


4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě,
že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato
lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní
smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení
od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího.


4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. VOP se kupní smlouva od počátku ruší.
Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení
odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. VOP vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je
taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.


4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající
kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.


4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.


5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.


5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


5.6. Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu
po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů (§ 2159 občanského zákoníku).


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a
§ 2158 až 2174 občanského zákoníku).


6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,


6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství a míře,


6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu,
pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


6.4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné
již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho sídle, příp. jiným
vzájemně odsouhlaseným způsobem.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
gotberg@gotberg.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.


7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se
na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


7.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


8.2. Kupující byl seznámen s podrobnostmi ohledně zpracování osobních údajů prodávajícím
(jakožto správcem údajů), a to samostatným dokumentem nazvaným Poučení a informace
o zpracování osobních údajů (viz webové stránky{" "} www.gotberg.cz).


8.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje, a to pro
účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, příp. do budoucna pro účely vedení
uživatelského účtu.


8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce

provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.


8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5. VOP) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:


8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,


8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.


9. DORUČOVÁNÍ
9.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od
kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní
smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé
strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty,
s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení
účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.


9.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které
nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.


9.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce,
resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.


10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.


10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a
poučení a informace o zpracování osobních údajů.


V Praze dne 13.1.2023
Gotberg, a.s.

EU 1EU 2
FB logoFacebookIG logoInstagramObchodní podmínkyGDPR