Tento web používá cookies ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našeho webu souhlasíte se všemi cookies v souladu s našimi zásadami cookies.
Background

GDPR

POUČENÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce:
Gotberg, a.s.,
IČ: 26914913, DIČ: CZ26914913,
sídlo: U Sadu 394, 691 27 Popice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 4845,


Kontaktní údaje správce:
(i) kontaktní adresa: U Sadu 394, 691 27 Popice, (ii) kontaktní e-mail: gotberg@gotberg.cz, (iii)
kontaktní telefon: +420 530 330 132.


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále
též „nařízení GDPR“) jsou Vám, jakožto subjektům údajů, tímto poskytovány níže uvedené
informace, a to zejména o tom, (i) jaké osobní údaje shromažďujeme, (ii) jak s těmito údaji
nakládáme, (iii) na základě jakých právních základů osobní údaje zpracováváme a k jakým
účelům osobní údaje využíváme, (iv) komu jsme oprávněni tyto osobní údaje poskytnout, (v)
jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i (vi) kde lze získat informace o
Vašich osobních údajích, jež zpracováváme.


Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste se seznámili s obsahem tohoto Poučení o zpracování
osobních údajů („Poučení“). Vaše případné dotazy jsme připraveni zodpovědět na kontaktním
e-mailu: gotberg@gotberg.cz, případně na adrese U Sadu 394, 691 27 Popice.


S Vašimi osobními údaji vždy nakládáno v souladu s platnou právní úpravou tak, aby byla
v maximální možné míře zajištěna jejich bezpečnost.


Zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu
a) identifikační a kontaktní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, údaje
o dokladech totožnosti, datum narození, IČ, DIČ, bydliště / sídlo / místo podnikání,
kontaktní adresa či adresa provozovny, emailová adresa, případně ID datové
schránky, telefonní číslo (pevná linka či mobilní telefony),
b) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, případně
identifikátory v různých komunikačních platformách (Skype apod.),
c) záznamy o vzájemné komunikaci,
d) údaje o Vašich platbách, bankovní údaje, historie obchodního styku,


a to

 •  za účelem prodeje a doručení zboží našeho eshopu, umístěného na adrese
  https://www.eshop.gotberg.cz, a to z titulu plnění smlouvy po dobu 10-ti let
  (osobní údaje v rozsahu uvedeném pod písm. a), b), c) a d) shora),
 • za účelem možnosti uplatnění a vymáhání právních nároků, resp. ochrany právních
  nároků, a to z titulu oprávněných zájmů naší společnosti po dobu 10-ti let (osobní
  údaje v rozsahu uvedeném pod písm. a), b), c) a d) shora),
 • za účelem nabízení obchodu, služeb a produktů včetně zasílání obchodních sdělení,
  a to z titulu oprávněných zájmů po dobu 10-ti let (osobní údaje v rozsahu
  uvedeném pod písm. a), b) a c) shora).


Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny našim zaměstnancům nebo jiným pověřeným
osobám, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních (či obdobných) povinností, při kterých
je nutné nakládat s osobními údaji. Pro účely plnění smlouvy jsou dále osobní údaje
zpřístupněny obchodním partnerům – dodavatelům/subdodavatelům, resp. zpracovatelům
a/nebo dalším zpracovatelům. Případně pak Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím
osobám z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy.


Vezměte, prosím, na vědomí, že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte:
- právo na přístup k osobním údajům,
- právo na jejich opravu a výmaz,
- právo na omezení zpracování a
- právo podat ve smyslu čl. 21 odst. 4 nařízení GDPR námitku proti zpracování.


Pokud se údajů budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení
GDPR, máte právo podat stížnost na postup naší společnosti, jakožto správce, u dozorového
orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Máte dále právo získat od naší společnosti osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám
poskytli. Naše společnost Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost
poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje,
které nejsou zpracovávány automatizovaně.


V případě neposkytnutí osobních údajů s Vámi nebudeme schopni uzavřít smlouvu.

Formulář pro uplatnění reklamace

EU 1EU 2
FB logoFacebookIG logoInstagramObchodní podmínkyGDPR