Terms and Condition

Obchodní podmínky internetového obchodu Vinařství Gotberg a.s., sídlem Popice, U Sadu 394, PSČ 69127, IČ: 26914913

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím (fyzickou osobou, fyzickou osobou podnikatelem, právnickou osobou) při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.gotberg.cz. Kupující je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

OBJEDNÁVÁNÍ

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme!

Objednávku lze uskutečnit těmito způsoby:

 1. prostřednictvím internet. obchodu www.gotberg.cz
 2. e-mailem na adresu: gotberg@gotberg.cz
 3. písemně na adresu: Gotberg a.s., U Sadu 394, 691 27 Popice
 4. telefonicky : 530 330 132

Není-li objednávka provedena přes e-shop, je nutné uvést tyto údaje:

a) fyzická osoba – jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu dodání (je-li odlišná od fakturační),

b) fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba – obchodní jméno a sídlo, jméno a příjmení objednávající osoby, IČO a DIČ, je-li plátcem DPH,

a+b) informace o vybraných produktech – šarži nebo úplný název zboží, cenu za jeden kus, požadované množství, způsob odebrání a dopravy a další údaje, které kupující považuje za důležité

 • minimální objednané množství je 1 ks od druhu a celkem 1 balení / 6 ks /
 • objednávky jsou evidovány až do úplného vykrytí

DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží je odesláno na fakturační adresu (není-li uvedena adresa dodání) uvedenou na objednávce.

Objednané zboží je odesláno do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky. V případě, že zboží není skladem tak do 2 týdnů.
Dodávka zboží je ze strany prodávajícího splněna jeho předáním přepravci. Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li nesrovnalosti musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu a uvést písemně na dokladu o převzetí přepravní firmy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě chybně objednaného zboží ze strany kupujícího, lze toto zboží vyměnit za jiné ve stejné hodnotě – pokud toto nedopatření kupující nahlásí do 24 hodin po obdržení zásilky (rozhoduje den předání přepravcem). Zboží musí vrátit nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. V tomto případě veškeré náklady na vrácení původního zboží a zaslání nového jdou k tíži kupujícího a bude účtován smluvní poplatek ve výši 250 Kč.

Byla-li objednávka provedena prostřednictvím internetového obchodu, má kupující právo na základě zákona 40/1964 Sb. §53 odst.7 od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí jím uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem.

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let jsou stanovena následující pravidla:

 1. Při dodávce zboží, která obsahuje alkoholické nápoje a bude doručena prostřednictvím přepravní společnosti, je oprávněna zásilku převzít pouze osoba starší 18 let. Pracovník přepravní společnosti zásilku předá adresátovi jen v případě, že mu tento prokáže, že údaj o věku Kupujícího odpovídá skutečnosti (např. OP nebo jiným dokladem).
 1. Při dodání zboží formou osobního odběru se Kupující zavazuje prokázat na požádání Prodávajícímu, že je osobou starší 18 let. V opačném případě se považuje kupní Smlouva za zrušenou a zboží se vrátí Prodávajícímu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všechny ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou ceny konečné včetně DPH.

Kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednání.

Není-li dohodnuto jinak, je k ceně připočítáno přepravné dle níže uvedených tarifů:

 1. U objednávek, provedených prostřednictvím internetového obchodu www.gotberg.cz,  jsou podmínky platné pouze při dodání na území České republiky
  • při objednávce 1 nebo 2 kartonů vína – smluvní cena přepravy dle ceníku
  • při objednávce 3 a více kartonů vína – hradí cenu přepravy prodávající
 2. U ostatních objednávek dle individuální dohody

Možné způsoby platby:

 • zálohou – platba předem na bankovní účet
 • dobírkou – platba hotově přepravci při převzetí zboží – dle ceníku
 • platební kartou – online
 • při osobním odběru ve vinařství Gotberg – platba hotově, platební kartou

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka, v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Počátek záruky stanovuje datum prodeje, nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na dodacím listě či daňovém dokladu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li kupující nesrovnalosti, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu a uvést písemně na dokladu o převzetí od přepravní firmy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

PŘECHOD VLASTNICTVÍ

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednáním zboží vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Všechny osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu firmy Gotberg a.s. souhlasíte s používáním informací o Vás a Vašich nákupech pro interní potřeby společnosti.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Všechny spory, které mohou vzniknout, budou přednostně řešeny dohodou. Pokud bude dohoda možná, tak všechny spory z této dohody rozhodne Rozhodčí soud při IAL SE podle jeho Jednacího řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení bude konáno bez nařízení ústního jednání, odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2010 do odvolání či jejich změny.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Prodávající si dále vyhrazuje právo na změnu cen.

povinná publicita EU

publicita

Prohlašuji, že jsem starší 18 let.

Ne Ano